Zoek binnen Vitis Welzijn

Een werknemer/vrijwilliger kan een melding doen als hij denkt dat er sprake is van een misstand of inbreuk binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. 

Wet Klokkenluidersregeling

De wet bescherming klokkenluiders (Wbk) geldt vanaf 1 juli 2016. Hierin is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand of inbreuk willen melden.

Voor wie?

De klokkenluiderswet geldt voor werknemers en werkgevers. Dat zijn echter ruime begrippen. Deze wet is ook van toepassing op vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs.

Waarover?

Een werknemer/vrijwilliger kan een melding doen als hij denkt dat er sprake is van een misstand of inbreuk binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook een melding doen over misstand of inbreuk bij een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen, kan niet.

Waar de melding betrekking op moet hebben

Een melding moet betrekking hebben op een misstand of inbreuk met een maatschappelijk belang:

  • schending van een wettelijk voorschrift
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • gevaar voor de veiligheid van personen
  • gevaar voor de aantasting van het milieu
  • gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

Verbod op benadeling van de werknemer

De werkgever mag de werknemer/vrijwilliger niet benadelen omdat hij een melding gedaan heeft. De werknemer moet de melding wel op de juiste manier gedaan hebben. Benadeling kan zijn ontslag, maar ook overplaatsing tegen uw zin, het weigeren van een promotie of pesten.

Recht op advies

Een werknemer kan bij het Huis voor Klokkenluiders advies krijgen als hij een misstand of inbreuk vermoedt die werkgerelateerd is. Het advies is gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk.

Eerst intern melden

Heeft u het idee dat er iets mis is op uw werk? Kaart dat dan eerst intern aan, bij het intern melden kan de inbreuk of misstand het snelst worden aangepakt. In de Klokkenluidersregeling kunt u lezen bij wie u intern een melding kan doen, en wat de vervolgstappen zijn. U mag een melding ook direct extern melden.

Bron:

Wet bescherming Klokkenluiders: https://huisvoorklokkenluiders.nl/

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur-bestuurder Stel hier uw vraag