Zoek binnen Vitis Welzijn

Het Sportakkoord: een financieel steuntje geeft net dat extra (sport)stapje om ook gezond bezig te zijn. Daarnaast levert het uw (sport)vereniging extra geld op; snel en simpel geregeld! 

AANVRAAG KOSTENVERGOEDING SPORTAKKOORD WESTLAND 

Met een financieel steuntje geeft het net dat extra (sport)stapje om ook gezond bezig te zijn. Daarnaast levert het uw (sport)vereniging extra geld op; snel en simpel geregeld!

Vul alle velden op onderstaande formulier in en druk op verzenden. Deze eenmalige kostenvergoeding voor het ondersteunen van een activiteit of project is een onderdeel van het lokale Sportakkoord Westland.

Vraag de kostenvergoeding aan

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Vul uw organisatie in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul hier je telefoonnummer in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul hier je bericht in in

Vul hier je bericht in in

Vul hier je bericht in in

Vul hier je bericht in in

Vul hier je bericht in in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ga eerst akkoord

Ongeldige invoer

Heeft u alles volledig ingevuld en de begroting als bijlage toegevoegd? Druk dan op onderstaande knop 'verstuur formulier'.

LET OP!

Indien het formulier succesvol is verwerkt ontvangt u een bevestiging per e-mail. Check ook of deze wellicht in uw ongewenste mail is terecht gekomen.
Heeft u geen mail ontvangen? Vul dan het formulier nogmaals in of neem anders contact op met Vitis Welzijn.

 

HOE GAAT HET VERDER?

De stuurgroep SW neemt uw aanvraag in behandeling zodra u deze compleet heeft ingeleverd. Zijn er aanvullende gegevens nodig? Dan neemt de stuurgroep SW contact met u op. De stuurgroep SW neemt binnen 4 weken nadat uw aanvraag compleet is, een besluit over uw aanvraag.

De stuurgroep SW beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de uitgangspunten, voorwaarden en de beschikbare gelden.

CRITERIA EN SPELREGELS

Algemeen:

1. De criteria en spelregels zijn bedoeld voor alle activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in het kader van het Sportakkoord Westland 2020 en waarvoor een beroep wordt gedaan op het uitvoeringsbudget;

2. Uitgangspunt is dat door de aanpak van de activiteiten/projecten meerdere (groepen van) initiatiefnemers en organisaties binnen de gemeente Westland worden uitgenodigd om mee te doen en de participatie aan de samenleving en het bewegen worden bevorderd en bestendigd;

3. De activiteiten/projecten worden georganiseerd door sportverenigingen en /of andere. maatschappelijke organisaties al dan niet in nauwe samenwerking met de sociaal makelaars;

4. Het Rijk stelt op basis en vanuit het sportakkoord een budget beschikbaar voor de jaren 2020, 2021 en 2022 waaruit een kostenvergoeding kan worden verstrekt om een activiteit/project te ondersteunen. De kostenvergoeding is bedoeld voor zaken die direct bijdragen aan de realisatie van de activiteit/project. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een accommodatie, noodzakelijke facilitaire of uitvoeringskosten en een bijdrage in de kosten van vervoer en begeleiding van de doelgroep. De (extra)kosten van de inzet van vrijwilligers, sociaal makelaars en andere professionals kunnen niet uit dit budget worden vergoed;

5. Per project is een maximum budget beschikbaar van € 5.000,-.

6. De activiteiten/projecten zijn besproken in een van de vier eerder genoemde werkgroepen die in het kader van het Sportakkoord Westland 2020 zijn ingesteld en hebben de instemming van de betrokken werkgroep.

DOEL VAN DE KOSTENVERGOEDING

De kostenvergoeding heeft een éénmalig karakter en is bestemd voor vernieuwende activiteiten en projecten met aandacht voor brede participatie van de beoogde doelgroep.

UITGANGSPUNTEN VAN DE KOSTENVERGOEDING

De activiteit/het project:

 • Stimuleert en bestendigt een bredere deelname aan sport- en beweegactiviteiten;
 • Is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl door sport en bewegen;
 • Bevordert het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk of actief burgerschap;
 • Richt zich op het realiseren van een maatschappelijk doel.

VOORWAARDEN

 • De organisatie, aanvraag en uitvoering van de activiteit/het project dat in aanmerking wil komen voor de kostenvergoeding is in handen van één of meerdere sportverenigingen en/of maatschappelijke instellingen gevestigd en/of actief in de gemeente Westland;
 • Een activiteit/project moet een bijdrage leveren aan (een of meerdere van) de in het sportakkoord opgenomen uitgangspunten en doelstellingen;
 • De aanvraag moet voorzien zijn van de begroting van de activiteit/het project;
 • Per activiteit/project bepaalt de stuurgroep Sportakkoord Westland (stuurgroep SW) het maximaal toe te kennen budget;
 • Binnen 2 maanden na afloop van de activiteit/het project – maar in ieder geval uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar waarin de activiteit/het project heeft plaatsgevonden– dient een financiële en inhoudelijke verantwoording te worden ingeleverd;
 • Het staat betrokken partijen in het kader van mogelijke cofinanciering vrij een beroep te doen op ander fondsen en subsidies, er vanuit gaande dat deze de realisering van de doelstelling van het sportakkoord niet in de weg staan;
 • De aanvrager levert de SW een rechtenvrije actiefoto van de activiteit die door de SW vrij gebruikt mag worden.
 • Het toegekende budget wordt overgemaakt naar de organisatie. Een privé bankrekening is niet toegestaan.

AANVRAGEN

De aanvraag van de kostenvergoeding moet 4 weken voorafgaand aan de start van de activiteit/het project worden ingediend bij de stuurgroep WS. De aanvraag bevat minimaal een beschrijving van de doelstelling, doelgroep, beknopte uitwerking van het aanbod/aanpak, inzet noodzakelijke middelen (begroting) en welke organisaties betrokken zijn bij de uitvoering. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

BESLUITVORMING

De stuurgroep SW is de enige bevoegde instantie om een besluit over al dan niet toekennen van het aangevraagde budget te nemen. Berichtgeving volgt binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag. Tegen het besluit van de stuurgroep SW om het aangevraagde budget al dan niet toe te kennen, is geen beroep mogelijk.